Notice: Constant HTTPS_SERVER already defined in /home/ivmbgcom/public_html/index.php on line 65

Notice: Constant HTTPS_IMAGE already defined in /home/ivmbgcom/public_html/index.php on line 66
Условия за ползване
Количка
0 продукта
 
Проектиране
 
Монтаж

Монтаж

 
 

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ

 

1. Общи условия

 

    Настоящите общи условия регламентират отношенията между “ИВМ БГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Овча Купел 2 бл. 22, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203607694 и Потребителите ползващи фирмения сайт, находящ се на адрес www.ivmbg.com

    Ползвайки този Сайт и съдържащата се в него информация, се приема, че потребителят е прочел, разбрал и се е съгласил с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА на “ИВМ БГ” ООД.

    “ИВМ БГ” ООД си запазва правото да променя „Общите условия“ без предизвестие, като публикува новите „Общи условия“ на Сайта си.

    Договорът за продажба от разстояние между “ИВМ БГ” ООД и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на “ИВМ БГ” ООД.

 

    Чрез електронна поръчка от електронния магазин могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската количка на Потребителя.

 

    Поръчки, направени след 16 часа и в дни на официални празници или събота и неделя, се обработват в първия работен ден след подаване на заявката.

 

 

2. Отговорност

 

    “ИВМ БГ” ООД полага максимални усилия да предостави точна и актуална информация за дейността и предлаганите от компанията стоки на своя Сайт. “ИВМ БГ” ООД не гарантира точността, верността или пълнотата на поместената на Сайта информация и не може да бъде отговорно за евентуални грешки или пропуски. “ИВМ БГ” ООД не носи отговорност за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат от ползването на Сайта на “ИВМ БГ” ООД.

 

3. Регистрация

 

    Регистрацията на Сайта е доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез електронния магазин.

 

    Сайтът може да бъде разглеждан от Потребителите без да е необходима регистрация.

 

    Задължителните полета следва да бъдат попълнени. При успешно приключване на регистрацията Потребителят ще получи потвърждение за успешна регистрация, както и потребителско име и парола на посочения от него електронен адрес.

 

 

4. Цени

 

    Всички представени в Сайта цени са в Български Лева с включен ДДС.

 

    “ИВМ БГ” ООД си запазва правото без предупреждение да променя цените по всяко време. Представени в Сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която се уточнява допълнително. Потребителят се задължава да заплати обявената в момента на заявката цена плюс цената за доставката.

 

    Промоционалните цени на стоките са обозначени, като старата цена е задраскана, а новата цена е упомената.

 

    В цената на изделието не е включен транспорт, качване на стоката до жилището и монтаж.

 

5. Връщане на стока

 

    На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП, в 14 дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение, неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока задължително при следните условия:

 

        Потребителят предварително писмено да информира “ИВМ БГ” ООД, на следният имейл адрес: sales@ivmbg.com, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:

 

        a. точен склад на ИВМ БГ ООД, в който ще върне стоката или в който стоката ще бъде върната от куриер.

 

        б. банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.

 

        Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка.

 

        Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи и окомлектовки, в добър търговски вид.

 

        Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на “ИВМ БГ” ООД, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

 

        В случай, че последният се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, “ИВМ БГ” ООД се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път до 30 дни /считано от датата на която потребителят е упражнил правото си на отказ/, на посочената банкова сметка.

 

    Условията за връщане на стока описани в т. 8 важат за Потребители, закупили стоки на “ИВМ БГ” ООД от електронния магазин на фирмата. Клиенти закупили стоки НЕ от електронния магазин на “ИВМ БГ” ООД не могат да се възползват от тези условия за връщане на стока.

 

 6. Гаранционни условия и Рекламации

 

    При получаването на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като Потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за Рекламации: гр. София,ж.к. Обеля 2, бл. 22, отдел Рекламации от електронен магазин – sales@ivmbg.com

 

    Гаранцията за изделия, закупени в разглобен вид, важи само ако са монтирани от представители на "ИВМ БГ" ООД. Когато монтажът е извършен от друг, "ИВМ БГ" ООД поема гаранция само при доказан производствен дефект.

 

    Гаранцията влиза в сила от датата на предаване на стоката.

 

    Рекламации относно качеството се правят в 3 (три) месечен срок от получаване на стоката.

 

    Ако недостатъците са били известни на Потребителя при извършване на покупката или при приемане на стоката и той не е възразил за тях, “ИВМ БГ” ООД не отговаря за тези недостатъци.
 

    Гаранцията е валидна само и единствено срещу предоставяне на оригинална касова бележка, придружаващи закупеното от Потребителя изделие, издадени от “ИВМ БГ” ООД.

 

    При предявяване на рекламация следва Потребителят да се обърне първо към “ИВМ БГ” ООД.

 

    При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от “ИВМ БГ” ООД да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

 

    Смята се, че даден начин за обезщетяване на Потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на “ИВМ БГ” ООД, които в сравнение с друг способ на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 

- Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

- Значимостта на несъответствие;

- Възможността да се предложи на Потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

    Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, “ИВМ БГ” ООД е длъжно да я приведе в съответствие с договора за продажба, като привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. Срокът на гаранцията спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между “ИВМ БГ” ООД и Потребителя за решаване на спора.

 

    Упражняването на това право на Потребителя не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от установения. Потребителят има право да предяви и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

    След изтичане на едномесечния срок и когато Потребителят не е удовлетворен от решението на рекламацията, той има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.

 

    Потребителят не може да претендира за възстановавяне на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато “ИВМ БГ” ООД се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя, а също и ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

    Гаранцията не влиза в сила при:

 

- неправилен монтаж, ремонт, преработване или подмяна на изделието или части от него, извършени от крайния Потребител.

- повреди, предизвикани от неправилно преместване / следи от удари / или неправилна експлоатация.

- увреждане от влага, химически препарати и отоплителни уреди.

- неправилно почистване, съхранение, неизползване по предназначение и не спазване на специфичните условия на изделието.

 

    След разопаковане на изделието задължително изхвърлете защитната опаковка на специално обособените за тази цел места според вида на опаковката.

 

    “ИВМ БГ” ООД не се освобождава от изискванията на ЗЗП.

 

 

7. Защита на личните данни

 

    Предоставянето на личните данни от Потребителя е доброволно.

 

    Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.

 

    “ИВМ БГ” ООД заявява, че предоставените в процеса на регистрация лични данни – имена, адреси, телефон, e-mail или други, ще бъдат използвани със строга конфиденциалност, по смисъла на ЗЗЛД.

 

    “ИВМ БГ” ООД има право да използва информацията за предлагане на Потребителя на информация за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: sales@ivmbg.com

 

    “ИВМ БГ” ООД няма да предоставя каквато и да е част от събраната информация на трети лица.

 

    Достъп до предоставената лична информация може да получи само оторизиран държавен орган, само при определените от закона случаи и при изрично искане за това.

 

    Използвайки този Сайт Потребителят дава съгласието си за събирането и изполването на информацията по посочения по-горе начин.

 

 

8. Авторско право

 

    Дизайнът, структурата и съдържанието на тази Интернет страница са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на “ИВМ БГ” ООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения и лога от сайта, само при изричното съгласие на “ИВМ БГ” ООД за това.

    

 

 9. Политика на ИВМ БГ ООД за използването на „бисквитки“(cookies)

 

    ИВМ БГ се стреми да предостави на клиентите си възможно най-доброто обслужване. Като част от тази дългосрочна стратегия, искаме да ви информираме, че сайтът на ИВМ БГ използва „бисквитки“, съобразени с изискванията на Google, за да подобри общата функционалност на сайта и качеството на рекламните оферти, които получавате. С използването на сайта вие се съгласявате с получаването на „бисквитки“.

 

10. Други

 

    “ИВМ БГ” ООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият Сайт.

 

    “ИВМ БГ” ООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни непълни или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен или неточен адрес.

 

    Задължение на Потребителя е да опазва предоставените му от “ИВМ БГ” ООД потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на “ИВМ БГ” ООД за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола,които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра.

 

    За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от електронния магазин стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова спорът ще бъде отнасян за разрешаване до компетентния съд в гр. София, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.

Google Analytics Alternative